18 Ιουλίου, 2024

Μεσσηνία: Απαράδεκτες καθυστερήσεις ένταξης ανέργων στο “Ταμείο Ανεργίας”

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 05/01/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τσν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτες καθυστερήσεις ένταξης ανέργων στο “Ταμείο Ανεργίας”

παρατηρούνται στη Μεσσηνία»

Κύριε Υπουργέ,

Την αγανάκτησή τους εκφράζουν οι Υπάλληλοι Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας για τις τραγικές καθυστερήσεις στη διαδικασία ένταξης στο ταμείο ανεργίας. Οι εκπρόσωποι του εν λόγω συνδικάτου αναφέρουν ότι: «Έρχονται δεκάδες καταγγελίες στο συνδικάτο για καθυστερήσεις έως και 80 ημερών, χωρίς καμία ενημέρωση, ενώ οι προσπάθειες των συναδέλφων να επικοινωνήσουν με τον “ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ Καλαμάτας” πέφτουν στο κενό». Ειδικότερα, λόγω του ότι, αφενός, οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό έχο

υν δουλέψει ελάχιστα ή και καθόλου, τη σεζόν που πέρασε, λόγω της πανδημίας, και αφετέρου, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει για την επόμενη σεζόν, προστίθεται στους ανωτέρω εποχικούς εργαζόμενους επιπλέον άγχος και επιπλέον αβεβαιότητα για το τι «μέλλει γενέσθαι». Ως εκ των άνω, η απλοποίηση αλλά και η επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης των ανέργων στο Ταμείο Ανεργίας, κατεξοχήν για τη Μεσσηνία, κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να απλοποιήσετε και να επισπεύσετε τη διαδικασία ένταξης των ανέργων Υπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας στο Ταμείο Ανεργίας, προκειμένου να τελεσφορήσουν οι αιτήσεις τους για τη λήψη του επιδόματος Ανεργίας, το οποίο που θα τους απαλλάξει από το άγχος της εξασφάλισης ενός ελάχιστου πόρου για την επιβίωσή τους;
  2. Προτίθεσθε άμεσα να στελεχώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην ως άνω περιοχή με το απαραίτητο προσωπικό, προς αποφυγή παρόμοιων με τις άνω περιγραφόμενες αρνητικές καταστάσεις, που αποτελούν τροχοπέδη στη ζωή των Ελλήνων φορολογούμενων;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η σχετική απάντηση

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

Αθήνα

ΘΕΜΑ: Καθυστερήσεις ένταξης ανέργων στο «Ταμείο Ανεργίας», παρατηρούνται στη Μεσσηνία.

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρ. 3049/07.01.2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αιτήσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας που υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ, παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να διαπιστωθεί η πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και χορήγησης της τακτικής επιδότησης ανεργίας ρυθμίζεται με την αριθμ. 1850/30/15.03.2020 (911 Β’) απόφαση του Δ.Σ του ως άνω Οργανισμού, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 71 του ν. 3996/2011.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προβλέπεται: α. παρ. 1 του άρθρου 4:

“Για την εγγραφή ή/και τη χορήγηση παροχών ανεργίας απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής:

  • Προσωπικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Οικογενειακή Κατάσταση, Υπηκοότητα)
  • Στοιχεία Μόνιμης Κατοικίας/Διαμονής
  • Στοιχεία μη μισθωτής εργασίας
  • Στοιχεία Λύσης Εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενου εργοδότη
  • Ασφαλιστική ιστορία και ασφαλιστική κατάσταση
  • Στοιχεία συζύγου & προστατευομένων μελών

Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ του ν. 2643/98 ή_Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 ( 115 Α) σε ισχύ με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50% και άνω σύμφωνα με τον ν. 2643/98 ( 220 Α’).

“Τα παραπάνω στοιχεία εξακριβώνονται είτε μέσω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους Φορείς είτε με την κατά περίπτωση επίδειξη ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο”.

β. παρ. 1.3. του άρθρ. 5:

“Για την έγκριση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας απαιτείται η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί τακτικής επιδότησης ανεργίας μέσω της αναζήτησης πληροφοριών της παρ. 1 του άρθρ. 4 της παρούσας, οι οποίες αντλούνται είτε αυτεπαγγέλτως καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους αρμόδιους φορείς είτε με την προσκόμιση όσων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση δικαιολογητικών για τη συλλογή των οποίων απαιτείται η συνδρομή των ασφαλισμένων, η προσκόμιση αυτών μπορεί να γίνει εντός τασσομένης προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσής τους από την Υπηρεσία και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση 3μήνου από αυτήν, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός και αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του ελλείποντος, πλην αναγκαίου δικαιολογητικού που,όμως,δεν ανάγεται στο πρόσωπο του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, αφού Υπηρεσία εκτιμήσει ως επαρκείς τους λόγους της καθυστερημένης προσκόμισής τους, δύναται να ανακαλέσει την απορριπτική αυτή απόφαση”.

γ. παρ. 4 του άρθρ. 5:

“Κατόπιν του ελέγχου των απαιτούμενων από τις σχετικές εγκυκλίους δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και της διασταύρωσης αυτών με τα αναγραφόμενα στις αιτήσεις των παραγράφων 1 & 2, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προβαίνουν στην έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης/αυτεπάγγελτης άντλησης όλων των απαιτούμενων

δικαιολογητικών. Η διαδικασία έκδοσης των ατομικών διοικητικών πράξεων και της καταβολής των πληρωμών διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο”.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι σύμφωνα με την αριθμ. 80016/24.02.2005 (Β’ 280) ΚΥΑ ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών με τον ΟΑΕΔ σε θέματα που αφορούν σε επιδόματα ανεργίας ανέρχεται κατ’ απώτατο όριο στις 90 ημέρες. Παρ’ όλα αυτά σε περιόδους αιχμής ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των αιτημάτων των ενδιαφερομένων δεν ξεπερνά τις 45 ημέρες.

Τέλος, όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στην περιοχή της Μεσσηνίας, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας 2020, ο Οργανισμός προέβλεπε την ενίσχυση του ΚΠΑ2 Καλαμάτας με δύο θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές δυνατότητες (ύπαρξη νέων θέσεων, υφιστάμενες ανάγκες ενίσχυσης των υπηρεσιών).

Επιπλέον, στον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021 έχει προβλεφθεί μία θέση για την ενίσχυση του ΚΠΑ2 Καλαμάτας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ