14 Ιουλίου, 2024

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (video)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,.
• Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60dae5aeda3c61e4027f2e46 στις 29/06/21 12:22
-2-
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων – άρθρο
10, παρ. 4 και 5, του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 2938/ τ. Β’ / 2021).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Συζήτηση και απόφαση Πε.Συ.Π. για τη στήριξη των σταφιδοπαραγωγών
  και των συναιταιριστικών τους οργανώσεων για τη σταφίδα.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος.
 2. Η θέση του Πε.Συ.Π. στην επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας
  για τους ψαράδες της Μαραθόπολης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος.
 3. Δέκα έξι (16) επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων κατά σειρά
  κατάθεσης