18 Ιουλίου, 2024

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δεν υπάρχει ζήτημα καθυστερήσεων στις ενισχύσεις των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19,

Δεν υφίσταται ζήτημα καθυστερήσεων στην καταβολή των ενισχύσεων της δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Η πρόσφατη 7η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης αφορά αποκλειστικά διαχειριστικούς λόγους, παράταση προθεσμίας για δικαιούχους με δυσκολία στην εξασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάλυψη των δυνητικών δικαιούχων που θα δικαιωθούν στην διαδικασία των ενστάσεων, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν δικαιολογητικά πληρωμής.

Αναλυτικά:

“i. Λόγω τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid-19, η δράση θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2021 (σύμφωνα με την 5η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου covid-19. C(2021) 564 final/28.1.2021), στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid-19.

ii. Δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, μέχρι την 31/08/2021, ώστε και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να εκδοθούν μέχρι τις 31/08/2021.

iii. Παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ώστε το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης ένταξης όπως ισχύει και έως 30/09/2021”.