22 Ιουλίου, 2024

Σπάρτη: Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης στις Κοινότητες Σκούρας και Καστορείου

       Όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση υδρονομέα άρδευσης των κατωτέρω Κοινοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις:

  1. Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Σκούρας, της Δ.Ε. Θεραπνών
  2. Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας (Α’ Δέση)
  3. Μία (1) θέση υδρονομέα  στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας (Β’ Δέση)

να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από 05-07-2021 έως και 07-07-2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωσή μας.

       Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την 07η Ιουλίου 2021, να έχουν την Ελληνική Ιθαγένειανα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και  να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

      Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Επισυνάπτονται και τα σχετικά έντυπα.

Το e-mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: dhmos.spartis@gmail.com.

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2