22 Μαΐου, 2024

Απαγορευτική Διάταξη κυνηγίου για τρία χρόνια στην Δ.Κ. Αθικίων και στις Τ.Κ. Γαλατακίου & Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων λόγω περσινής φωτιάς

Δείτε συνημμένα την Πυροσβεστική Διάταξη: Απαγορευτική Διάταξη κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην Δ.Κ. Αθικίων και στις Τ.Κ. Γαλατακίου & Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων λόγω πυρκαγιάς.

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δασάρχης Κορίνθου
έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
 2. Τις Διατάξεις του Π.Δ. υπ’ αρίθμ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27.12.2010) “Οργανισμός
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου”.
 3. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ15646/1521/01-03-2011 (ΦΕΚ 491/2011 τ.Β΄) Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
  “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα’’ στον
  προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής
  Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικα” (άρθρο 258 § 5) έτσι όπως
  προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975.
 5. Την υπ’αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) (άρθρο 6 § 1) κοινή Απόφαση
  των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας “Μέτρα διαχείρισης της άγριας
  πτηνοπανίδας”, όπως αυτή τροποποιήθηκε και την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010
  (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  όπως αυτή τροποποιήθηκε.
 6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-07-2020 Απόφαση του Υπουργού
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3053/τ. Β’/23-7-2020) “Ρυθμίσεις θήρας για την
  κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021”.
 7. Το υπ’ αριθμ. 159425/23-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας.
 8. Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας
  λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές που εξερράγησαν
  την 09-07-2020 & την 22-07-2020 και έκαψαν μεγάλες αγροτικές και δασικές εκτάσεις στην
  Δ.Κ. Αθικίων και στις Τ.Κ. Γαλατακίου & Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες
  έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες με την υπ’ αριθμ. 156984/08-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΚ1ΑΟΡ1Φ-ΧΒ0)
  Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας &
  Ιονίου (ΦΕΚ 772/23-11-2020 τ.Δ΄).
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια από 27-04-2021 μέχρι
  27-04-2024 στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες με την υπ’ αριθμ. 156984/08-
  10-2020 (ΑΔΑ: ΩΚ1ΑΟΡ1Φ-ΧΒ0) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 772/23-11-2020 τ.Δ΄), στην Δ.Κ.
  Αθικίων και στις Τ.Κ. Γαλατακίου & Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων
  , έτσι όπως αυτές
  εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δασολόγου της Υπηρεσίας μας Ιωάννη
  Ηλιού & του Δασολόγου της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας Αντώνιο Μιχαλάκη (10
  σελίδες) το οποίο συνοδεύει την προαναφερόμενη αναδασωτέα, λόγω των ιδιαίτερα
  δυσμενών συνθηκών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές που εξερράγησαν την 09-07-2020 &
  την 22-07-2020, με συνέπεια να επηρεαστούν αρνητικά οι συνθήκες προστασίας και
  διαχείρισης των πληθυσμών των θηραμάτων στις δασικές εκτάσεις που κάηκαν.
  Η παρούσα ισχύει από 27-04-2021 και λήγει την 27-04-2024, η δε τήρησή της, ανατίθεται
  στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Δημόσιας Τάξης, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις καθώς
  και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
  Οι παραβάτες των αναγραφομένων στην παρούσα, διώκονται και τιμωρούνται,
  σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  Συνημμένα: σκαρίφημα σε απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1/50.000, όπου εμφανίζεται
  η ζώνη απαγόρευσης κυνηγίου.
  Ο Δασάρχης Κορίνθου
  Μπούλιας Παναγιώτης
  Δασολόγος
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 9. Δήμους της περιοχής Έδρες τους
  (για την δημοσίευσή της στην έδρα τους και στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες με
  αποδεικτικό)
 10. Δασονομεία, Δασολόγους, Δασοπόνους, Δασοφύλακες, Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες
  (για εφαρμογή & τήρησή της)
 11. Κυνηγετικούς Συλλόγους Κιάτου, Κορίνθου, Λουτρακίου, Νεμέας, Τενέας
  (για την ενημέρωση των μελών τους)
 12. Όμορα Δασαρχεία: Ξυλοκάστρου, Μεγάρων, Τρίπολης, Διεύθυνση Δασών Αργολίδας
  (για την δημοσίευσή της με αποδεικτικό)
  Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 13. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, Κόρινθος
 14. Δ/νση Δασών Κορινθίας, Σίνα 24, Κόρινθος
 15. Δ/νση ΕΛ.ΑΣ. Ν. Κορινθίας, Κόρινθος
 16. Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, Γούναρη 9-11, Πάτρα