21 Απριλίου, 2024

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε – Θέσεις και στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 9 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ.26/11.5.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

— Στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο(ΕΚΠΑ),

— στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),

— στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 

— στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),

— στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

— στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ),

— στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ),

— στο Πανεπιστήμιο Πατρών και  στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων),

Ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Πατρών:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 410) Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την υποστήριξη οργανικών μονάδων με θέματα δι-δακτικού και εκπαιδευτικού εν γένει προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και οργάνωσης και διοικητικής υπο-στήριξης των δομών του Ιδρύματος, υποστήριξη πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης αρχείου, καθώς και θεμάτων προγραμματισμού και προϋπολογισμού.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 411)Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα μεριμνά για την υποστήριξη της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως Προσω-πικού του Ιδρύματος.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (κωδ. 438)Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλαμβάνει τις διαδικασίες των απαιτούμενων δράσεων για τη μελέτη, δημοπράτηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και παροχής τεχνι-κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) (κωδ. 605)Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστά-σεων εντός και εκτός κτιρίων, συμμετοχή στην οργάνωση και συντονισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς και των εξωτερικών συνεργείων της ειδικότητάς του

— στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.,

— στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ.,

— στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,

— στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ.,

— στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ.,

— στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ.,

— στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,

— στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ. 

— στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  λήγει στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).