18 Ιουνίου, 2024

Πελοπόννησος: Πρόσκληση για προτάσεις έργων και δράσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοσιοποιήθηκε απ’ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πρόσκληση που έχει να κάνει με την υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων και δράσεων στο Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ένταξη αφορά, στην βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η δράση απευθύνεται σε δήμους.

Συγχρηματοδοτείται απ’ το Ευρωπαικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απ’ τις δημόσιες δαπάνες.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου είναι οι αιτήσεις.

Ξεκινούν αυτές, στις 10 Ιανουαρίου.

Στόχος της δράσης αποτελεί η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης – που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των δήμων – περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Στο πλαίσιο της δράσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.).

Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου).

Οι προτεινόμενες πράξεις, πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων Δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.