18 Ιουνίου, 2024

Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τις ανάγκες της πανδημίας

Κοινοποιήθηκε στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την παράταση των συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες λόγω της πανδημίας.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ Α’ 251) με θέμα «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» και κατά λόγο αρμοδιότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ανωτέρω νόμου, για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31-3-2022.
Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 23-12-2021, και αυτό θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν μεταβάλλουν το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 καθώς και οι περιορισμοί της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4765/2021.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους (προστίθεται και η τρέχουσα τρίμηνη παράταση), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α’134).
Δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών λόγω COVID-19, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω προσωπικό, να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα και τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητάς σας για την εφαρμογή των ανωτέρω, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Μεμονωμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας θα αρχειοθετηθούν».