17 Ιουνίου, 2024

Προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Άργους Μυκηνών

Ξεκίνησε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :
Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο
του Δήμου Άργους Μυκηνών εκτιμώμενης αξίας 2.799.934,82 ευρώ.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εντοπισμένων παρεμβάσεων στο υφιστάμενο οδικό
δίκτυο που αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα
σημεία του υφιστάμενου οδικού δικτύου και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Περιλαμβάνονται: (α) στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης, αποκατάστασης, επισκευής
στο υφιστάμενο αστικό οδικό δίκτυο με παρεμβάσεις βελτίωσης οδοστρώματος σε
επικίνδυνα σημεία (π.χ. σε θέσεις συναρμογής με τα ρείθρα και τα φρεάτια αποχέτευσης,
όπου παρουσιάζεται αναβαθμός και σε θέσεις που παρουσιάζεται επικινδυνότητα λόγω
παρεμβάσεων από έργα υπόγειων δικτύων κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η ομαλή
απορροή των υδάτων και αφετέρου η ομαλή και ασφαλής κίνηση των οχημάτων και
ιδιαίτερα των δίτροχων. Επίσης περιλαμβάνεται η δημιουργία επικλίσεων για επίτευξη
ορθής και ταχείας απαγωγής των ομβρίων υδάτων προς τα φρεάτια αποχέτευσης,
διαγραμμίσεις οδοστρώματος και (β) επεμβάσεις βελτίωσης σημείων υπεραστικού-
περιαστικού οδικού δικτύου με διαμόρφωση κλίσεων οδών (με δημιουργία απαραίτητων
επικλίσεων) για την ασφαλή οδήγηση και τη διαχείριση των απορροών όμβριων,
αντικατάσταση της υπάρχουσας κοινής ασφάλτου με νέα κοινή ή ανά περίπτωση
αντιολισθηρή άσφαλτο σε επιλεγμένες κρίσιμες θέσεις σε οικισμούς, λαμβανομένης υπόψη
της υφιστάμενης γεωμετρίας και της επικινδυνότητας των θέσεων λόγω μειωμένης
πρόσφυσης και ολισθηρότητας, οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις (οριογραμμές
οδοστρώματος, ερείσματα και γραμμές διαχωρισμού λωρίδων κυκλοφορίας). Όλες οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις συνδέονται με τον υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές,
ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα.