18 Ιουνίου, 2024

Να σωθεί η σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτα – Μεσσήνη

Προς τους Υπουργούς: Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών
Θέμα: ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου
Μετά το από 15-6-2020 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο
επεσήμανε τα τεράστια και μη επανορθώσιμα προβλήματα του έργου της
διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η κυβέρνηση
αναγκάστηκε με απόφασή της στις 11-8-2020 να αποσύρει το φάκελο του έργου
«Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» και το
αίτημα συγχρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε.
Η απόσυρση του φακέλου επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα των αντιρρήσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εν λόγω έργο το οποίο έχουμε κατ’ επανάληψη
χαρακτηρίσει ως σκανδαλώδες. Όμως παρά την απόσυρση του φακέλου οι
εργασίες συνεχίστηκαν και συνεχίζονται και μάλιστα στην Παλαιόχουνη της
Αρκαδίας οδηγούνται εδώ και μήνες σύμμικτα απορρίμματα χωρίς να γίνεται
ολοκληρωμένη διαχείριση.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου
ανέθεσαν σε εταιρεία την επανασύνταξη του αποσυρθέντος φακέλου.
Δεδομένου ότι:
Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση:
● Για το αν και πότε επανακατατέθηκε ο φάκελος, ο οποίος ‘θα διόρθωνε’ όλες
τις αντιρρήσεις και ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
● Δεν γνωρίζουμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα έχει αποφασίσει τη
συγχρηματοδότηση του έργου,
Ερωτώνται οι Υπουργοί:
α) Ποια ημερομηνία επανεκατετέθη ο φάκελος;
β) Υπάρχει απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγκρισή της για τη
συγχρηματοδότηση του έργου;
1
γ) Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση για τη συγχρηματοδότηση του έργου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από πού θα χρηματοδοτηθεί το έργο με δεδομένο ότι τον
Δεκέμβριο του 2021, όταν ο Ευρωπαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά την επίσκεψή του στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
στην Τρίπολη δήλωσε ότι: «Δεν θα διατεθούν πιστώσεις για σύμμικτα
απορρίμματα»;
δ) Σε ποιο πλαίσιο προχωράει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια και
την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΡΝΑ στη συνέχιση των εργασιών, όταν μάλιστα δεν
υπάρχει ακόμη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εν λόγω έργο και
επιπλέον ο ένας χώρος που βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας βρίσκεται εντός
Προστατευόμενης Περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA;
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

 1. Όλη την αλληλογραφία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Ελεγκτικό
  Συνέδριο. Δηλαδή την προδικαστική πράξη του 5ου Τμήματος Ελεγκτικού
  Συνεδρίου 857/21 με την οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία. Τα
  συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο
  Ελεγκτικό Συνέδριο.
 2. Την απόφαση-Οριστική πράξη του 5ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  33/22 η οποία έκανε αποδεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για νέα τροποποίηση
  της Σύμβασης ΣΔΙΤ.
 3. Το συγκεκριμένο άρθρο της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΦΟΣΔΑ το
  οποίο προβλέπει και επιτρέπει ότι η παράδοση του έργου θα γίνει άνευ χρονικών
  όρων και ορίων.
 4. Το αντίγραφο της υπογραφής έναρξης των εργασιών που υπέγραψε ο κ.
  Περιφερειάρχης παρουσία του αναπληρωτή υπουργού ανάπτυξης και
  επενδύσεων κ. Παπαθανάση στις 29-1-2021, με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
 5. Το έγγραφο που προβλέπει ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι δέσμευση της
  εταιρείας να τους κατασκευάσει ιδίοις εξόδοις και ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης
  είναι υποχρέωση των Δήμων και της Περιφέρειας να κατασκευαστούν.
 6. Το άρθρο της σύμβασης ή το σημείο της πρόσφατης απόφασης -Οριστικής
  πράξης του 5ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 33/22 το οποίο προβλέπει
  ότι οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους που θα κατασκευαστούν οι μονάδες
  είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να πληρώσει την διάνοιξη και κατασκευή τους
  και όχι της αναδόχου εταιρείας όπως προκύπτει από την κοινή λογική αλλά και
  2
  την αρχική σύμβαση μιας και η επιλογή των τριών χώρων έγινε από την ανάδοχο
  εταιρεία.
 7. Το αποδεικτικό της αίτησης κατάθεσης του αναμορφωμένου φακέλου στην
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πότε κατατέθηκε ο νέος αναμορφωμένος φάκελος
  και αν τηρήθηκε η συμβατική προθεσμία των 7 μηνών από τις 25-6-2021 που είχε
  υπογράψει η Περιφέρεια σύμβαση με την εταιρεία ENVIROPLAN A.E. διαρκείας
  7 μηνών.
  Ο ερωτών Βουλευτής
  Κρίτων Αρσένης