23 Ιουλίου, 2024

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (εικόνες)

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 499.970,00 Ε.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Η/Μ, με προϋπολογισμό 499,970,00 Ε και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 294.868,37Ε

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.076,31Ε

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.191,70Ε, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 65,24Ε σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Προβλέπονται Απολοyιστικές εργασίες που δεν υπόκεινται σε έκπτωση 3.000,00Ε ΦΠΑ 24% 96.768,38 Ε.

Η ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, όπως παρουσιάζει το kalimera-arkadia.gr