17 Ιουνίου, 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Σας καλούμε στις 19 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου και κυλικείου στην Κοιν. Βουρβούρων

Συζήτηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,5 ΜW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΉ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ ΑΕ» στη θέση «Ψηλή Ράχη- Μεσοκορφή- Αγία Κυριακή» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου. Συζήτηση για το θέμα ανεμογεννητριών στα Βούρβουρα (εξ’αναβολής) 

 Συζήτηση- Ενημέρωση για τα αδέσποτα

Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την χρονική περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης για το έργο: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και του Μουσείου με τη δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου

 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και έγχρωμου πολυμηχανήματος για τις ανάγκες λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρίπολης».

Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.

Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ. ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του Δήμου από 01/01/2021 έως 30/04/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και επιχορηγήσεων του Δήμου

Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2021

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Μαυρογιάννη

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ψηλής Βρύσης

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Χρυσοβιτσίου

Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου: κατάστημα ισογείου και 1ος όροφος του ιδίου κτιρίου, στην Κοιν. Λίμνης (Δυνάμει των διατάξεων του αρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ισοπέδωση μέρους οικοπέδου στην Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση Μεγαβούνι Βαλτετσίου

Σημείωση: Οι εισηγήσεις που αφορούν στο 1ο και 2ο θέμα θα σας σταλούν ηλεκτρονικά.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ